An dóigh le clárú mar bhall?

/An dóigh le clárú mar bhall?
An dóigh le clárú mar bhall? 2018-02-14T10:47:05+00:00

AN DÓIGH LE CLÁRÚ MAR BHALL DE Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo?

Tá sé furast clárú! Buail isteach i gceann dár gcuid oifigí inniu agus líon isteach foirm iarratais.

Le bheith i dteideal clárú mar bhall de Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo caithfidh tú bheith i do chónaí nó ag obair taobh istigh de na trí pharóiste (ár gceantar comhcheangail) .i. Gaoth Dobhair, an Fál Carrach (Cloch Cheann Fhaola) agus na Rosa.

Is éard is comhcheangal ann ná an rud a aontaíonn na baill uilig i do chomhar creidmheasa. Ag feidhmiú taobh istigh de chomhcheangal, ciallaíonn sé gur ar mhaithe lena gceardchumann atá na baill uilig; tá aithne acu ar a chéile agus tá muinín acu as a chéile. Cinntíonn an comhcheangal go bhfuil an t-airgead atá i dtaisce ag baill ar leith ar fáil do bhaill eile mar iasachtaí.

Má tá tú i do chónaí taobh amuigh den cheantar comhcheangail beidh faisnéis bhreise de dhíth orainn le hiarratas ar bhallraíocht a phróiseáil. Mar shampla, cruthúnas go bhfuil tú fostaithe taobh istigh den cheantar comhcheangail ar nós duillín pá nó litir ó fhostóir.

Faoin dlí caithfidh aitheantas fótagrafach, deimhniú ar sheoladh agus fianaise ar uimhir PSP a bheith in éineacht leis an iarratas.

AITHEANTAS FÓTAGRAFACH (CEANN AMHÁIN DE NA CINN SEO A LEANAS DE DHÍTH)

 • Pas Reatha Bailí
 • Ceadúnas Tiomána Reatha Bailí
 • Foirm ML10 ón Gharda Síochána

DEIMHNIÚ AR DO SHEOLADH (CEANN AMHÁIN DE NA CINN SEO A LEANAS DE DHÍTH AGUS CAITHFIDH DÁTA SNA 6 MHÍ IS DÉANAÍ A BHEITH AIR)

 • Bunchóip de bhille fóntais
 • Doiciméad ó roinn rialtais
 • Bunchóip de ráiteas bainc nó de ráiteas ó Chumann Foirgníochta

DEIMHNIÚ AR UIMHIR PSP (CEANN AMHÁIN DE NA CINN SEO A LEANAS DE DHÍTH)

 • Litir Rialtais
 • Duillín Pá, P60 nó P45

Tá táille ballraíochta de €1.27 agus íosmhéid de €10 i gceist le cuntas a oscailt agus le hé a choinneáil gníomhach.Iarrfar ar bhaill fosta Foirm Ainmniúcháin a líonadh isteach a luaithe agus a bheas an cuntas foscailte.

AINMNIÚCHÁN

Líonann gach ball thar 16 bliana d’aois foirm ainmniúcháin isteach. Ainmníonn sé sin an duine a gheobhadh an t-airgead atá curtha i dtaisce agat agus do shochair aráchais dá bhfaighfeá bás. Ceann de na mórbhuntáistí a bhaineann le ballraíocht comhar creidmheasa ná gur féidir an tsuim airgid atá fágtha i do dhiaidh agat a dhíol do do theaghlach go gasta (suas le huasmhéid de €23,000). Is féidir é sin a nuashonrú nó a athrach ag am ar bith.

 

Le níos mó sonraí a fháil ar aon chuid den eolas thuas, labhair linn inniu trí scairt a chur ar 074 95 31279 agus beidh muid sásta freagra a thabhairt ar aon cheann de do chuid ceisteanna.

CUNTAIS DO PHÁISTÍ

Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil na nithe seo a leanas de dhíth le cuntais a oscailt do pháistí:

 • Ní thig ach an páiste nó a t(h)uismitheoir/c(h)aomhnóir dlíthiúil cuntas a oscailt.

 • Tá teastas breithe nó pas de dhíth orainn

 • Iarrann muid deimhniú ar sheoladh an pháiste agus uimhir PSP fosta.

 • Tá deimhniú ar sheoladh an Tuismitheora/Chaomhnóra, uimhir PSP agus aitheantas fótagrafach de dhíth orainn.

 • Ní gá do pháistí faoi 16 bliana d’aois Foirm Ainmniúcháin a líonadh isteach.

CAD CHUIGE AR CHÓIR DOMH CLÁRÚ MAR BHALL?

 • Rátaí úis an-iomaíoch. Tairgeann muid iasachtaí ag ráta chomh híseal le 6% APR/RCB, rud a chiallaíonn go bhfuil sé ar cheann de na rátaí is iomaíche sa mhargadh.
 • Níl aon táillí idirbheartaíochta ná táillí folaithe i gceist agus tig leat bheith cinnte go bhfaighidh tú seirbhís ghairmiúil ó Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair an t-am ar fad.
 • Bíonn muid foscailte Luan go Satharn, am lóin san áireamh Dé hAoine agus Dé Sathairn. Tig leat dul i dteagmháil linn ar an ghuthán, tríd an ríomhphost agus ar na meáin chumarsáide.
 • Tá a fhios againn go bhfuil do chuid ama luachmhar agus in amannaí nach mbíonn an t-am agat le turas a dhéanamh chuig Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo. Mar gheall air sin is iomaí seirbhís atá againn a ligfidh duit idirbhearta a dhéanamh go háisiúil agus go gasta. Mar shampla tig leat do chárta dochair dhírigh Visa a úsáid le hairgead a dhíol isteach i do chuntas coigiltis nó le haisíocaíocht a dhéanamh ar iasacht ar an ghuthán.
 • Tig leat rochtain a fháil ar do chuid cuntas trínár n-aip baincéireachta ar líne nó aip ar líne.
 • Is féidir le baill duine nó daoine a ainmniú le bheith i dteideal, i ndiaidh dó/di bás a fháil, a gcuid airgid taisce, faoi réir uasmhéid de €23,000.Tig le baill ar mian leo foirm ainmniúcháin a chomhlánú nó an fhoirm reatha atá acu a leasú déanamh amhlaidh ag am ar bith in aon cheann dár gcuid oifigí.
 • Tá an t-airgead atá curtha i dtaisce agat iomlán slán. Tá airgead taisce faoi chosaint Scéim Ráthaíochta Taiscí Rialtas na hÉireann (suas le huasmhéid de €100,000). Ina theannta sin tá Scéim Cosanta Taiscí Chonradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa agus ár mbanna dílseachta i bhfeidhm.