ár hiasachtaí agus na rátaí’

/ár hiasachtaí agus na rátaí’
ár hiasachtaí agus na rátaí’ 2019-05-08T10:53:57+00:00

ÁR NIASACHTAÍ & RÁTAÍ

Gearrann Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair rátaí difriúla úis ag brath ar aidhm/chuspóir na hiasachta. Tá gach iasacht ag brath ar chead a fháil; tá Téarmaí agus Coinníollacha i bhFeidhm

Seo a leanas na rátaí reatha úis:

Cad chuige nach bhfágfá an t-airgead atá curtha i dtaisce agat mar atá agus tairbhe a bhaint as ár ráta íseal úis agus as an tseirbhís áisiúil seo? Níl an ráta seo ar fáil ach do bhaill ar mian leo iasacht a ghlacadh atá a bheag nó a mhór cothrom lena n-iarmhéid scaireanna. B’fhéidir go mbeadh ort na nithe seo a leanas a chur ar fáil:

 • Aitheantas Fótagrafach – ar nós ceadúnas tiomána nó pas
 • Deimhniú ar sheoladh – bille fóntais nó ráiteas bainc reatha (dáta sna 6 mhí is déanaí air)
 • Deimhniú ar uimhir PSP – is féidir í sin a fháil ar do dhuillín pá, nó ar chomhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Tá pacáiste maidir le hiasachtaí do mhic léinn curtha le chéile ag Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair le cuidiú leo déileáil leis na deacrachtaí airgeadais a bhaineann le freastal ar Choláiste. Tá ár n-iasacht do mhic léinn ar cheann de cinn is iomaíche ar an mhargadh. Déan teagmháil linn inniu le níos mó sonraí a fháil.
Tabhair do d’aire:
Beidh fianaise bhreise de dhíth agus tú ag cur iarratas isteach le haghaidh iasachta do mhac léinn m.sh. tá aidhm/cuspóir na hiasachta de dhíth i.e. litir ó choláiste ag tairiscint áite sa choláiste, torthaí scrúduithe, litir ó chomhlacht deontas ag ceadú deontais do bhall nó sonrasc (le haghaidh táillí srl).
Mura bhfuil ioncam rialta ag an mhac léinn, b’fhéidir go mbeadh ráthóir de dhíth. I gcás go bhfuil ráthóir de dhíth beidh air/uirthi cruthúnas ar ioncam, 3 mhí de ráitis bhainc a chur ar fáil.

Uasmhéid na hiasachta €14,000.

Le Iasacht le haghaidh Cairr de chuid Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair is leatsa do charr ón chéad lá. Bíodh do chuid maoinithe socraithe agat sula rachaidh tú isteach i seomra taispeántais an díoltóra. Cuirfidh sé sin i gceannas thú! Tabhair do d’aire: Beidh cruthúnas de dhíth gur cheannaigh tú carr .i. logleabhar

I gcás iasachtaí do bhaill nach gnáthbhaill iad, beidh tacaíocht ar leith de dhíth fána gcoinne .i. fianaise ar chumas iasachta na heagraíochta agus faisnéis oibiachtúil go bhfuil cinneadh déanta ag an eagraíocht airgead a fháil ar iasacht.
Ba chóir na nithe seo a leanas a chur le hiarratais mar thaca:

 • Ailt, miontuairiscí agus cuntais de chuid an Chlub/Chumainn
 • Tá Téarmaí & Coinníollacha i bhFeidhm

Le níos mó sonraí a fháil, labhair linn inniu trí scairt a chur ar 074 95 31279 agus beidh muid sásta freagra a thabhairt ar aon cheann de do chuid ceisteanna.

Tá an-tóir ar ár n-iasacht le haghaidh Nollag. Cuideoidh sé leat sult a bhaint as an am sin den bhliain seachas bheith faoi bhrú mar gheall ar chúrsaí airgid.
Téarmaí & Coinníollacha:

 • Uasmhéid iasachta de €1000
 • Uasmhéid téarma de 9 mí
 • Ar fáil ó Mheán Fómhair gach bliain

Tig leat tairbhe a bhaint as iasacht phearsanta ó Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair ar chúiseanna éagsúla.

Cad chuige ar chóir duit Iasacht de chuid Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair a roghnú?

 • Níl aon táillí folaithe ná táillí idirbheartaíochta i gceist.
 • Tá ár rátaí úis cothrom agus réasúnta i gcomparáid le rátaí eile sa mhargadh.
 • Ríomhtar aisíocaíochtaí ar d’iarmhéid laghdaitheach, ionas go ndíolann tú níos lú úis le gach aisíocaíocht.
 • Tá do chomhar creidmheasa faoi árachas – faoi réir téarmaí agus coinníollacha – saor ó aon chostas díreach ortsa. Gearrann iasachtóirí eile táille air sin.
 • Tig leat d’iasacht a aisíoc go luath, aisíocaíochtaí breise cnapshuime a dhéanamh nó d’aisíocaíochtaí rialta a mhéadú, saor ó phionós. D’fhéadfadh iasachtóirí eile táille bhreise a ghearradh ort má aisíocann tú iad níos gasta!

Níl de dhíth orainn ach:

 • Cruthúnas ar Ioncam – Duillíní Pá, Admhálacha Leasa Shóisialaigh, measúnú ar ioncam (a rinneadh le gairid), Deimhniú Imréitigh Cánach, ag brath ar do chúinsí féin.
 • Ráiteas Bainc: ráiteas na 3 mhí is déanaí ar do chuntas reatha.
 • I.D. Fótagrafach: Pas nó Ceadúnas Tiomána Bailí.
 • Deimhniú ar Sheoladh: Bille Fóntais nó ráiteas bainc a bhfuil dáta sna 6 mhí is déanaí air.
 • Deimhniú ar uimhir PSP Duillín Pá, P60 nó P45)

Tá Téarmaí & Coinníollacha i bhfeidhm do gach cineál iasachta.

Tá na figiúirí uilig a thugtar ar an suíomh gréasáin seo curtha ar fáil mar eolas ginearálta amháin, agus tugann siad treoir gharbh maidir le haisíocaíochtaí. Níl aon ráitis ar an suíomh gréasáin seo ag maíomh go bhfuil siad údarásach nó ina gceangal dlí. Moltar duit seiceáil lenár n-oifigí le rátaí agus tairiscintí atá cothrom le dáta a fháil.