Privacy Policy

/Privacy Policy
Privacy Policy 2019-07-11T15:32:23+00:00

Fógra Príobháideachais de chuid Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teoranta – Gineralta 

 

 

Comhar airgeadais, ar leis na baill é, is ea comhar creidmheasa. Tá sé faoi rialú daonlathach ag a chuid ball, agus tá sé á reáchtáil ar mhaithe le tíos/coigilteas a chur chun cinn, creidmheas a chur ar fáil ag rátaí iomaíocha, agus seirbhísí airgeadais eile a chur ar fáil dá chuid ball. Ní bhailítear sonraí, ní dhéantar próiseáil orthu agus ní úsáidtear iad ach amháin leis na cuspóirí thuasluaite a bhaint amach. Tá sé mar aidhm ag an Fhógra Príobháideachais seo eolas a chur ar fáil duit maidir leis an dóigh a bpróiseáiltear eolas fútsa ar mhaithe le cúrsaí a bhaineann le do chuntas/chuntais agus ar mhaithe le fáthanna ginearálta eile agus próiseáil bhreise a d’fhéadfadh a bheith de dhíth má chuireann tú isteach ar iasacht linne.  

 

Seo a leanas ár sonraí teagmhála:  

Seoladh: Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.  

Guthán:  074 95 31279   

Ríomhphostccgd@eircom.net  

 

Oifigeach Cosanta Sonraí: Sarah-Anne Conway – 074 95 31279 

 

 Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair tiomanta do phríobháideachas agus do shlándáil do chuid eolais phearsanta a chosaint. Cuireann an fógra príobháideachais seo síos ar an dóigh a mbailíonn agus a n-úsáideann muid sonraí pearsanta fútsa le linn agus i ndiaidh do chaidrimh linn. 

 

Cad iad na sonraí pearsanta a úsáideann muid? 

D’fhéadfadh muid na catagóirí seo a leanas de shonraí pearsanta fútsa a bhailiú, a stóráil agus a úsáid: 

 • ceart cónaithe, idirghníomhaíochtaí le baill foirne agus le hoifigigh an chomhair creidmheasa san áit, ar an ghuthán, tríd an ríomhphost, gearáin reatha nó san am a chuaigh thart, píosaí scannánaíochta TCI, taifid ar chomhraithe ar an ghuthán.  

 

Tá na catagóirí eolais uilig sa liosta thuas de dhíth orainn le ligean dúinn: tú a aithint, teagmháil a dhéanamh leat, cloí lenár n-oibleagáidí dlíthiúla agus ionas go dtig linn ár gconradh leatsa a chur i gcrích.  

 

An fáth a ndéanann muid próiseáil ar do shonraí pearsanta; 

 • Le cuntas a oscailt agus cúram a dhéanamh de duitse; 
 • Le cloí lenár n-oibleagáidí duitse faoi Rialacha Caighdeánacha an Chomhair Creidmheasa; 
 • Le dul i dteagmháil leat maidir le do chuntas agus aon táirge nó seirbhís a úsáideann tú; agus 
 • Le cloí lenár n-oibleagáidí dlíthiúla, mar shampla comhrac i gcoinne sciúradh airgid, leis an iasachtaí cuí a shainaithint. 
 • Le d’iarratas ar iasacht a mheas agus le d’acmhainneacht creidmheasa a chinntiú le haghaidh iasachta. 
 • Leis an eolas a thug tú san iarratas a fhíorú. 
 • Le hÁrachas Cosanta Iasachta agus Árachas Coigiltis Saoil a cheannach ó ECCU. 
 • Le cuardaigh chreidmheasa a dhéanamh agus aighneachtaí a dhéanamh chuig Biúró Creidmheasa na hÉireann agus chuig an Phríomhchlár Creidmheasa. 
 • Leis an iasacht a riaradh, lena n-áirítear de réir mar is cuí, le céimeanna a ghlacadh leis an iasacht a fháil ar ais nó aon urrús a chur i bhfeidhm a glacadh mar pháirt den iasacht.   
 • D’fhéadfadh muid teicnící scorála creidmheasa a úsáid [agus córais cinnteoireachta uathoibrithe eile] le cuid de d’iarratas a mheas nó le d’iarratas iomlán a mheas.  
 • Le cloí le Rialacháin an Bhainc Ceannais le cinneadh a dhéanamh maidir le cé acu an iasachtaí comhghaolmhar nó iasachtaí páirtí gaolmhar thú. 
 • Leis an eolas is déanaí a chur ar fáil faoinár gcuid táirgí agus seirbhísí trí mhargaíocht a dhéanamh leatsa go díreach. 
 • Nuair a bhíonn muid ag feidhmiú mar idirghabhálaí árachais, lenár n-oibleagáidí a chomhlíonadh. 

 

Ina theannta sin, d’fhéadfadh muid na “catagóirí speisialta” seo a leanas d’eolas pearsanta níos íogaire a bhailiú, a stóráil agus a úsáid: 

 

 1. Eolas faoi do shláinte, lena n-áirítear aon riocht sláinte agus tinneas chun críocha Árachas ECCU.  

 

An dóigh a n-úsáideann muid sonraí pearsanta atá thar a bheith íogair   

Bíonn leibhéil níos airde de chosaint de dhíth ar “chatagóirí speisialta” de shonraí pearsanta atá thar a bheith íogair. Caithfidh muid fáth breise a bheith againn le sonraí pearsanta den chineál sin a bhailiú, a stóráil agus a úsáid. D’fhéadfadh muid catagóirí speisialta de shonraí pearsanta a phróiseáil sna cúinsí seo a leanas: 

 

 1. I gcúinsí teoranta, le do cead tugtha go soiléir i scríbhinn. 
 1. Nuair a bhíonn orainn ár gcuid oibleagáidí dlíthiúla a chur i gcrích agus ar aon dul lenár bpolasaí cosanta sonraí. 
 1. Nuair a bhíonn gá leis ar son leas an phobail, agus ar aon dul lenár bpolasaí cosanta sonraí. 

 

Anois is arís, d’fhéadfadh muid an cineál sin eolais a phróiseáil de réir mar is gá maidir le héilimh dhlíthiúla nó i gcás go bhfuil sé de dhíth le do chuid leasanna (nó leasanna duine eigin eile) a chosaint agus níl tú ábalta do chead a thabhairt, nó i gcás gur scaoil tú an t-eolas sin go poiblí cheana.    

 

Cé chomh slán agus atá m’eolas le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí? 

Caithfidh ár soláthraithe seirbhíse tríú páirtí bearta slándála cuí a dhéanamh le do chuid sonraí pearsanta a chosaint ar aon dul lenár bpolasaithe. Ní cheadaíonn muid dár soláthraithe seirbhíse tríú páirtí do chuid sonraí pearsanta a úsáid ar mhaithe lena gcuspóirí féin mura rialtóirí iad féin1 Ní cheadaíonn muid dóibh do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil ach do chuspóirí sonraithe agus de réir ár dtreoracha. De ghnáth, déanfar an t-eolas anaithnid ach b’fhéidir nach mbeadh sé sin indéanta i gcónaí. Beidh aon duine a gheobhaidh an t-eolas faoi cheangal ag oibleagaidí rúndachta fosta. 

 

Má theipeann ort sonraí pearsanta a chur ar fáil 

Má theipeann ort  sonraí pearsanta ar leith a chur ar fáil nuair a iarrtar ort, b’fhéidir nach mbeadh muid ábalta an conradh a rinne muid leat a chomhlíonadh nó seans go gcuirfí bac orainn maidir lenár gcuid oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. 

 

Athrú cuspóra 

Tig leat a bheith cinnte de nach n-úsáidfidh muid do chuid sonraí ach amháin don fháth ar cuireadh ar fáil iad agus ar bhealaí atá ag teacht leis an chuspóir shonraithe sin. Más rud é go gcaithfidh muid do chuid sonraí pearsanta a úsáid faoi choinne cuspóir neamhghaolmhar, cuirfidh muid ar an eolas thú agus míneoidh muid an bunús dlíthiúil a ligeann dúinn déanamh amhlaidh. 

  

Próifíliú 

In amanna úsáideann muid córais le cinntí a dhéanamh bunaithe ar shonraí pearsanta atá againn (nó sonraí atá muid i dteideal a bhailiú ó dhaoine eile) fútsa. Úsáidtear an t-eolas sin fá choinne: measúnú i dtaca le hiasachtaí, soláthar agus chun críocha comhrac i gcoinne sciúradh airgid agus le cloí lenár ndualgais dhlíthiúla maidir leis na rudaí sin uilig.  

 

Tréimhsí Coinneála Sonraí:  

Ní choinneoidh muid do chuid sonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá leis an chuspóir/na cuspóirí a bhfuarthas iad a bhaint amach, ag cur san áireamh aon oibleagáid dhlíthiúil/chonartha maidir le hiad a choinneáil. Nuair is féidir taifeadann muid cé chomh fada agus a choinneoidh muid do chuid sonraí. Nuair nach bhfuil sé sin indéanta, míneoidh muid na critéir maidir leis an tréimhse coinneála. Léirítear an t-eolas sin inár bPolasaí Bainistíochta Taifead.  

 

A luaithe agus a bheidh an tréimhse coinneála thart, scriosfar na sonraí cuí go buan. Le do thoil, féach ár dtréimhsí coinneála thíos: 

 

 • De bhun an Achta um Chomhar Creidmheasa, 1997 (arna leasú) is gá taifid cuntasaíochta a choinneáil ar feadh tráth nach lú ná sé bliana ón dáta lena mbaineann. 
 • Éilíonn na forálacha maidir le sciúradh airgid de chuid na reachtaíochta um Chomhrac i gCoinne Sciúradh Airgid gur gá doiciméid áirithe a choinneáil ar feadh tréimhse cúig bliana i ndiaidh do dheireadh a theacht leis an chaidreamh leis an bhall.  
 • Coinníonn muid taifid cánach ioncaim ar feadh tréimhse sé bliana i ndiaidh dheireadh na n-idirbheart lena mbaineann.   
 • Coinnítear eolas maidir le hiarratais ar iasachtaí ar feadh tréimhse seacht bliana ón dáta ar a scaoiltear an iasachtón dáta ar a ndéantar an aisíocaíocht dheiridh ar an iasacht, ón dáta ar a n-aistrítear an iasacht. 
 • Úsáidtear píosaí scannánaíochta TCI de ghnáth (.i. chun críocha slándála) ar feadh 28 lá leanúnach.  
 • D’fhéadfaí glaonna gutháin a thaifeadadh le heolas agus caighdeán na seirbhíse a dheimhniú agus d’fhéadfaí an t-ábhar sin a choinneáil ar feadh sé mhí.  
 • Is conarthaí iad comhaontuithe creidmheasa agus mar sin coinníonn an comhar creidmheasa iad ar feadh seacht bliana ón dáta éaga nó ón dáta ar a sáraítear iad, agus ar feadh dhá bhliain déag nuair a bhíonn an doiciméad faoi shéala. 
 • Is cuid de do chomhaontú creidmheasa iad iarratais ar iasachtaí agus, mar sin, coinníonn muid iad ar feadh seacht bliana.    

 

Pleananna maidir le sonraí a aistriú chuig tríú tíortha 

Níl aon phleananna ann maidir le sonraí a aistriú chuig tríú tíortha. 

 

Do chuid eolais in úsáid agus á roinnt againn 

Baileoidh muid agus úsáidfidh muid eolas cuí fútsa, faoi do chuid idirbhearta, faoin úsáid a bhaineann tú as ár dtáirgí agus ár seirbhísí, agus faoi do chaidrimh linne. De ghnáth baileoidh muid agus úsáidfidh muid an t-eolas seo chun na gcríocha seo a leanas: 

 

Conradh a chomhlíonadh  

Tá an bunús seo oiriúnach nuair atá an phróiseáil de dhíth orainn le do chuid cuntas agus seirbhísí comhair creidmheasa duitse a bhainistiú  

Chun Críocha Riaracháin: Úsáidfidh muid an t-eolas atá curtha ar fáil agat, bíodh sé san fhoirm seo nó ar aon fhoirm nó iarratas eile, chun an t-iarratas seo a mheas, iarratais a dhéanann tú a phróiseáil agus le cúram a dhéanamh d’aon chuntais atá agat leis an chomhar creidmheasa agus iad a riaradh.  

 

Slándáil: Lena chinntiú go n-aisíocfar an iasacht, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le hurrús a fháil ar nós muirear ar do mhaoin nó sócmhainní pearsanta eile.   

Tríú páirtithe: D’fhéadfadh muid tríú páirtithe seachtracha a cheapadh le feidhmeanna oibríochtúla a dhéanamh ar ár son. Cinnteoidh muid go mbeidh aon eolas a thabharfar do thríú páirtithe a bheidh ag comhlíonadh feidhmeanna oibríochtúla ar ár son, go ndéanfaidh siad é sin i gcead do shlándáil do chuid sonraí agus déanfar iad a chosaint ar aon dul le dlí cosanta sonraí. 

Ráthóirí: Mar pháirt de do choinníollacha iasachta, d’fhéadfadh muid cás a dhéanamh gur gá ráthóir a cheapadh mar choinníoll de do chomhaontú iasachta ionas go gcinnteoidh an comhar creidmheasa aisíoc d’iasachta. Má thiteann do chuntas i riaráistí, seans go mbeidh orainn iarraidh ar an ráthóir an fiach a aisíoc agus i gcás mar sin tabharfaidh muid sonraí dóibh maidir leis na fiacha atá amuigh ort.  Má athraíonn do chuid cúinsí seans go mbeadh gá le teagmháil a dhéanamh leis an ráthóir. 

Ceangal le Conradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa (ILCU): Cuireann an ILCU (comhlacht trádála agus ionadaíoch do chomhair creidmheasa in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann) seirbhísí tacaíochta gairmiúla agus gnó ar fáil do chomhair creidmheasa chleamhnaithe ar nós: ionadaíocht gnóthaí poiblí, monatóireacht, airgeadas, treoir, comhlíonadh, riosca, foghlaim agus forbairt, agus seirbhísí árachais. De thairbhe go bhfuil an comhar creidmheasa seo comhcheangailte leis an ILCU, ní mór don chomhar creidmheasa feidhmiú ar aon dul le Rialacha Caighdeánacha an ILCU (a cheanglaíonn baill den chomhar creidmheasa leis an chomhar creidmheasa) agus Rialacha an Chonartha (a cheanglaíonn an comhar creidmheasa leis an ILCU). B’fhéidir go nochtfadh muid eolas atá le fáil i d’iarratas nó eolas faoi aon chuntas nó idirbheart de do chuid ón dáta a ghlac tú ballraíocht sa chomhar creidmheasa den chéad iarraidh le hoifigigh nó le fostaithe údaraithe den ILCU ionas go mbeidh an ILCU ábalta na seirbhísí sin a chur ar fáil dúinn.   

 

Is féidir Fógra Príobháideachais an ILCU a fháil ar www.creditunion.ie  

 

Scéim Cosanta Coigiltis (SCS) an ILCU: B’fhéidir go nochtfadh muid eolas atá le fáil i d’iarratas nó eolas faoi aon chuntas nó idirbheart de do chuid ón dáta a ghlac tú ballraíocht sa chomhar creidmheasa den chéad iarraidh le hoifigigh nó le fostaithe údaraithe den ILCU ionas go mbeidh an ILCU ábalta na seirbhísí sin a chur ar fail agus le riachtanais a chomhlíonadh faoinár gcleamhnacht leis an ILCU agus an SCS.   

Maidir le seirbhísí íocaíochtaí leictreonacha ar do chuntas a phróiseáil (ar nós aistrithe creidmheasa, buanorduithe agus dochair dhíreacha is rannpháirtí de chuid CUSOP (Íocaíochtaí) DAC (“CUSOP”) é an Comhar Creidmheasa. Is comhlacht neamhspleách, seachbhrabúsach é CUSOP ar le comhar creidmheasa é, a chuireann ardán seirbhíse íocaíochtaí leictreonacha ar fáil do ghluaiseacht na gcomhar creidmheasa in Éirinn. Is samhail seachfhoinsithe é CUSOP a úsáideann comhlachtaí tríú páirtí, ar nós Banc Comhpháirtíochta, le cuidiú leis na sonraí íocaíochta a phróiseáil. 

 

Árachas: Mar pháirt dár gcleamhnacht leis an ILCU, ceannaíonn muid árachas ó ECCU Assurance DAC (ECCU), comhlacht árachais saoil ar leis an ILCU é go huile is go hiomlán. Áiríonn sé sin Árachas Coigiltis Saoil (CS), Árachas Cosanta Iasachta (CI), agus aguisíní roghnacha gaolmhara (de réir mar is cuí).  

Má roghnaíonn tú iasacht a ghlacadh linne, is téarma de do chuid ballraíochta é, mar gheall ar ár gcleamhnacht leis an ILCU, go gcuirfidh an comhar creidmheasa iarratas isteach chuig ECCU le hÁrachas Cosanta Iasachta (CI) a fháil. Ionas go mbeidh muid ábalta cur isteach ar CI d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le sonraí ‘catagóir speisialta’ a phróiseáil, a áiríonn eolas faoi do shláinte. Roinnfear an t-eolas seo le ECCU le ligean dó déileáil le frithghealladh árachais, riarachán agus éilimh ar ár son. 

 

Íocaíochtaí Leictreonacha nach ndéantar trí CUSOP:  

Má úsáideann tú ár seirbhísí íocaíochta leictreonacha le hairgead a aistriú isteach nó amach i/ó do chuntas comhair creidmheasa nó má dhéanann tú íocaíochtaí trí do chárta dochair isteach i do chuntas comhair creidmheasa, caithfidh muid do shonraí pearsanta a roinnt lenár soláthraí seirbhíse íocaíochtaí leictreonacha Banc na hÉireann.  

 

Seirbhís do Bhaill: Le cuidiú linn feabhas a chur ar ár seirbhís duitse, d’fhéadfadh muid eolas a úsáid ó do chuntas le cuidiú linn feabhas a chur ar ár seirbhísí duitse. 

 

Measúnú Creidmheasa: Agus é ag meas d’iarratais ar iasacht, cuirfidh an comhar creidmheasa roinnt fachtóirí san áireamh agus úsáidfidh sé sonraí pearsanta atá curtha ar fáil ó:  

 • d’fhoirm iarratais nó mar pháirt de do cháipéisí tacaíochta  
 • do chomhad comhair creidmheasa reatha, 
 • gníomhaireachtaí rátála creidmheasa ar nós Bhiúró Creidmheasa na hÉireann agus an Príomh-Chlár Creidmheasa 

Úsáideann an comhar creidmheasa an t-eolas sin ansin le d’iarratas ar iasacht a mheas ar aon dul leis an reachtaíocht chuí agus polasaí iasachta an chomhair creidmheasa.  

 

 

Dualgas de réir Dlí  

Tá an bunús seo oiriúnach nuair a bhíonn muid ag próiseáil sonraí pearsanta le cloí le Dlí na hÉireann nó le Dlí de chuid an AE.  

 

Dliteanas cánach: D’fhéadfadh muid eolas agus doiciméid a roinnt le húdaráis chánach intíre agus eachtracha le do dhliteanas cánach a chinntiú in aon dlínse. Más rud é go ngearrtar cáin ar bhall i ndlínse eile tá oibleagáidí áirithe tuairiscithe ar an chomhar creidmheasa chuig na Coimisinéirí Ioncaim faoin Chomhchaighdeán Tuairiscithe. Tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an t-eolas sin do na húdaráis chánach sa dlínse cuí a bhaineann leis an bhall. Ní bheidh muid freagrach duit ná d’aon tríú páirtí as aon chaillteanas a thabhaítear mar gheall go ndearna muid beart mar sin. Faoi Rialacháin 2008 maidir le hÍocaíochtaí a Dhéanamh (Bainc, Cumainn Foirgníochta, agus Bainc Taisce)” tá ceangal dlí ar chomhair creidmheasa sonraí a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le díbhinn nó íocaíochtaí úis chuig baill, a áiríonn uimhreacha UPSP i gcás go bhfuil a leithéid ag daoine. 

 

Riachtanais rialála agus reachtúla: Lenár gcuid dualgas i leith an Rialtóra, Banc Ceannais na hÉireann, a chomhlíonadh d’fhéadfadh muid ligean do dhaoine údaraithe ár gcuid taifead a fheiceáil (b’fhéidir go mbeadh eolas fútsa i gceist) chun críocha tuairiscithe, comhlíonta agus iniúchóireachta. Ar an chúis chéanna, coinneoidh muid an t-eolas fútsa nuair nach bhfuil tú i do bhall níos mó. D’fhéadfadh muid eolas a roinnt fosta le comhlachtaí reachtúla ar nós na Roinne Airgeadais, na Roinne Coimirce Sóisialaí agus an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean má éilíonn an dlí é sin.  

 

Cuspóir na hiasachta: Tá ceangal orainn a chinntiú go dtiteann cuspóir na hiasachta isteach i gceann amháin dár gcuid catagóirí iasachta. 

Cloí lenár n-oibleagáidí i dtaca le comhrac i gcoinne sciúradh airgid agus cur in aghaidh maoiniú sceimhlitheoireachta: Úsáidfear an t-eolas a chuireann tú ar fáil le cloí lenár gcuid oibleagáidí i dtaca le dícheall cuí agus scagtha custaiméirí faoi oibleagáidí comhrac i gcoinne sciúradh airgid agus cur in aghaidh maoiniú sceimhlitheoireachta faoi na forálacha maidir le Sciúradh Airgid den Acht um Cheart Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, arna leasú ag Cuid 2 den Acht um Cheartas Coiriúil 2013.   

 

Iniúchadh: Le cloí lenár gcuid dualgas reachtach agus reachtúil maidir le cuntais airgeadais iniúchta a choinneáil, ceapann muid iniúchóir seachtrach. Ligfidh muid don iniúchóir seachtrach ár gcuid taifead a fheiceáil (d’fhéadfadh eolas fútsa a bheith i gceist) chun na gcríocha sin. 

 

Ainmniúcháin: Ligeann an tAcht um Chomhar Creidmheasa 1997 (arna leasú) do bhaill duine/daoine a ainmniú le méid áirithe óna c(h)untas a fháil nuair a fhaigheann sé/sí bás, faoi réir uasmhéid reachtúil. Más mian le ball ainmniúchán a dhéanamh, ní mór don chomhar creidmheasa sonraí pearsanta na n-ainmnithe a thaifeadadh. 

 

Níl tú ábalta do chuntas a úsáid: Forálann an tAcht um Chomhar Creidmheasa (1997) (arna leasú), i gcás nach bhfuil tú ábalta do chuntas a úsáid, de bharr éagumas meabhrach, agus níor ceapadh duine ar bith le do chuntas a riaradh, go mbeidh an Bord ábalta íocaíocht a cheadú do dhuine eile atá i dteideal í a fháil dar leis, má tá sé ceart agus áisiúil déanamh amhlaidh, ionas go n-úsáidfear an t-airgead ar mhaithe le do leas féin.    Leis sin a éascú, beidh fianaise de d’éagumas de dhíth agus áireoidh sí sin sonraí maidir le do mheabhairshláinte. Coinneofar an t-eolas sin go hiomlán faoi rún.  

 

Tuairisciú Creidmheasa: Má chuirtear isteach ar iasacht ar fiú €2,000 nó níos mó é, tá ceangal ar an chomhar creidmheasa eolas a iarraidh ón Phríomhchlár Creidmheasa (CCR) i dtaca leis an iasachtaí. Má thugtar iasacht ar fiú €500 nó níos mó é, tá ceangal ar an chomhar creidmheasa idir shonraí pearsanta agus sonraí creidmheasa a thuairisciú don CCR.  

 

Iasachtaithe Comhghaolmhara/Páirtí Gaolmhar: Tá ceangal orainn faoi Rialacháin an Bhainc Ceannais a shainaithint cé acu atá gaol idir iasachtaithe le fáil amach cé acu atá aon riosca amháin i gceist leo.  Ina theannta sin tá ceangal orainn a fháil amach cé acu an páirtí gaolmhar é an t-iasachtaí agus muid ag tabhairt iasachta dóibh .i. cé acu atá siad ar an Bhord/Fhoireann Bainistíochta nó ina b(h)all den Bhord/d’fhoirne Bainistíochta nó gnó ina bhfuil scairsheilbh shuntasach ag ball den Bhord/Fhoireann Bainistíochta. 

 

 

 

Leasanna dlisteanacha  

Is éard is leas dlisteanach ann nuair a bhíonn cúis ghnó nó tráchtála ann le do chuid eolais a úsáid. Ach fiú amháin ansin, caithfidh sé gan dul in éadan cad atá ceart agus ar mhaithe le do leas féin. Má tá muid ag brath ar ár leas dlisteanach, inseoidh muid duit cad é sin. 

 

Gníomhaireachtaí Measúnaithe Creidmheasa agus Rátála Creidmheasa: 

Agus é ag meas d’iarratais ar iasacht, mar aon leis an eolas dá dtagraítear thuas i measúnú creidmheasa, úsáideann an comhar creidmheasa sonraí creidmheasa fosta ó ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa ar nós Bhiúró Creidmheasa na hÉireann agus an Príomh-Chlár Creidmheasa [Féach dualgas dlíthiúil]. Ár leas dlisteanach: Ar mhaithe le leas an chomhair creidmheasa agus sa dóigh sin ar mhaithe le leas a chuid ball, ní mór don chomhar creidmheasa airgead a thabhairt ar iasacht ar bhealach freagrach agus úsáidfidh muid d’eolas scórála creidmheasa le d’oiriúnacht a chinntiú don iasacht ar chuir tú isteach air.  Agus muid ag úsáid seirbhíse de chuid gníomhaireacht rátála creidmheasa tabharfaidh muid do shonraí pearsanta dóibh mar aon le sonraí maidir le d’fheidhmíocht chreidmheasa. 

Tá ICB ag úsáid Leasanna Dlisteanacha (GDPR Alt 6 (f) mar an bunús dlíthiúil le do chuid eolais phearsanta agus chreidmheasa a phróiseáil. Tá na Leasanna Dlisteanacha seo ag cur cobhsaíocht airgeadais níos fearr chun cinn trí thacú le measúnú iomlán agus beacht d’iarratais ar iasachtaí, ag cuidiú le fiacha róthroma a sheachaint, ag cuidiú maidir le costas an chreidmheasa a ísliú, ag cloí le agus ag tacú le riachtanais dhlithiúla agus rialála, cinnteoireacht níos comhsheasmhaí, níos gasta a chumasú maidir le creidmheas a chur ar fail agus ag cuidiú le calaois a chosc.   

Le do thoil, caith súil ar Fhógra Próiseála Cothroime ICB atá ar fáil ag http://www.icb.ie/pdf/Fair Processing Notice.pdf. Doiciméadaíonn sé cé hiad, cad a dhéanann siad, sonraí maidir lena nOifigeach Cosanta Sonraí, an dóigh a bhfaigheann siad na sonraí, cad chuige a nglacann siad iad, cad iad na sonraí pearsanta a choinníonn siad, cad a dhéanann siad leo, cé chomh fada agus a choinníonn siad iad, cé leis a roinneann siad iad, cad a thugann ceart dóibh na sonraí a phróiseáil (leasanna dlisteanacha), cad a tharlaíonn má tá do chuid sonraí míchruinn agus do chearta .i. ceart eolas a fháil, ceart rochtana, ceart gearán a dhéanamh, ceart cur i gcoinne, ceart srian a chur le proiseáil sonraí, ceart iarraidh go scriosfar sonraí agus ceart ceartúchán ar do chuid sonraí pearsanta a iarraidh.  

 

Bailiú Fiacha: Má sháraíonn tú an comhaontú iasachta d’fhéadfadh muid gníomhaireacht bailiúcháin fiacha, dlíodóirí nó tríú páirtithe eile a úsáid leis na fiacha a fháil ar ais. Tabharfaidh muid sonraí dóibh maidir leis an iarratas iasachta lena chinntiú go ndéanfaidh siad teagmháil leat agus sonraí maidir leis na fiacha ionas go bhfaighidh siad an méid atá amuigh ort.  

Ár leas dlisteanach: Déanfaidh an comhar creidmheasa bearta cuí, de réir mar is gá, le fiacha a fháil ar ais le sócmhainní agus cothromas an chomhair creidmheasa a chosaint. 

 

Cuardaigh Breithiúnais: Déanann muid cuardaigh in Stubbs Gazette lena chinntiú go mbeidh tú ábalta iasacht a aisíoc.   

 

Ár leas dlisteanach: Ar mhaithe le leas an chomhair creidmheasa agus sa dóigh sin ar mhaithe le leas a chuid ball, ní mór don chomhar creidmheasa airgead a thabhairt ar iasacht ar bhealach freagrach agus úsáidfidh muid do stair chreidmheasa le d’oiriúnacht a chinntiú don iasacht ar chuir tú isteach air.  Trína leithéid de chuardach a dhéanamh is féidir linn cinneadh níos fearr a dhéanamh maidir le do staid airgeadais chun airgead a thabhairt ar iasacht duit. 

 

 

 

 

 

 

TCI: Tá trealamh TCI suiteáilte san áit agus tá comharthaí soiléire fá dtaobh de sin le feiceáil fán áit. Is é an aidhm atá leis sin ná slándáil.   

Ár leas dlisteanach: Mar gheall ar an chineál gnó a dhéanann muid, tá sé riachtanach na háitribh, an mhaoin taobh istigh de agus aon bhall foirne/saorálaí/ ball nó cuairteoir chuig an chomhar creidmheasa a dhaingniú. 

 

 

 

Glór a thaifeadadh: Taifeadann muid comhraití gutháin,  

idir ghlaonna a chuirtear orainn agus ghlaonna a chuireann muid ar dhaoine eile ar mhaithe le heolas a fhíorú agus caighdeán na seirbhíse. 

Ár leas dlisteanach: Le caighdeán maith seirbhíse a chinntiú, lena chinntiú gur tugadh nó gur glacadh treoracha cearta mar gheall ar an chineál gnó a dhéanann muid agus le haon díospóid a réiteach go gasta agus go beacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do chead  

Ní dhéanfaidh muid próiseáil ach amháin le do chead agus cuirfidh muid deireadh le próiseail a luaithe agus a tharraingíonn tú siar aon chead mar sin. 

Margaíocht agus Taighde Margaíochta  

Le cuidiú linn feabhsú agus caighdeán ár dtáirgí agus seirbhísí a thomhas déanann muid taighde margaíochta ó am go ham. D’fhéadfadh Conradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa agus/nó sainchomhlachtaí margaíochta taighde a bheith mar pháirt de sin. Féach an mhír ar Do Roghanna Margaíochta.  

 

Comórtas Ealaíne  

Bíonn an comhar creidmheasa seo páirteach sa chomórtas ealaíne i gcomhar leis an ILCU. Má chuireann tú isteach ar an chomórtas tabharfar níos mó eolais duit agus iarrfar ort cead a thabhairt maidir le próiseáil do chuid sonraí pearsanta. Ní dhéanfar próiseáil ar do chuid eolais ach amháin má tá cead tugtha agat.  Más rud é go bhfuil an duine a thugann cead faoi 16* bliana d’aois iarrann muid ar an tuismitheoir/caomhnóir an cead cuí a thabhairt.  Tá fógra príobháideachais ar leith san áireamh i ngach foirm iarratais a bhaineann leis an Chomórtas Ealaíne. 

 

 

Tráth na gCeist do Scoileanna 

Bíonn an comhar creidmheasa seo páirteach i dTráth na gCeist do Scoileanna i gcomhar leis an ILCU. Bíonn Tráth na gCeist oscailte d’iontrálaithe idir 4 agus 13 bliana d’aois. Má chuirtear iarratas isteach tabharfar níos mó eolais do thuismitheoirí/chaomhnóirí dlíthiúla agus iarrfar orthu a gcead a thabhairt maidir le sonraí pearsanta a p(h)áiste/bpáistí a phróiseáil. Ní dhéanfar próiseáil ar an eolas sin ach amháin má tá cead tugtha agat.  Más rud é go bhfuil an duine a thugann cead faoi 16* bliana d’aois iarrann muid ar an tuismitheoir/caomhnóir an cead cuí a thabhairt.  Tá fógra príobháideachais ar leith san áireamh i ngach foirm iarratais a bhaineann le Tráth na gCeist do Scoileanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DChuid Ceart maidir le do shonraí pearsanta: 

 

Fáil amach an bhfuil aon sonraí pearsanta de do chuid á gcoinneáil againn agus, má tá, rochtain a iarraidh ar na sonraí sin agus cóip de na sonraí sin a fháil.  Chomh maith leis sin, tá tú i dteideal eolas breise a iarraidh faoin phróiseáil.   

 

Ceartú a iarraidh ar na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fútsa. Ligeann sé sin duit a chinntiú go gcuirfear ina cheart aon eolas neamhiomlán nó míchruinn fútsa atá á choinneáil againn fút.  

 

Iarraidh go scriosfaí d’eolas pearsanta. Ligeann sé sin duit iarraidh orainn sonraí pearsanta a scriosadh nó a bhaint más rud é nach bhfuil aon chúis mhaith ann dúinn leanúint ar aghaidh á phróiseáil. Tá sé de cheart agat fosta iarraidh orainn do chuid sonraí pearsanta a scriosadh nó a bhaint más rud é gur bhain tú leas as do cheart cur in éadan na próiseála (féach thíos). 

 

Cur in éadan próiseála ar do shonraí pearsanta más rud é go bhfuil muid ag brath ar leas dlisteanach (nó leasanna dlisteanacha tríú páirtí) agus tá rud éigin fá dtaobh de do chás-sa a chuireann fonn ort cur in éadan próiseála ar an bhunús sin. Chomh maith leis sin, tá sé de cheart agat cur in éadan na próiseála más rud é go bhfuil muid ag próiseáil do shonraí pearsanta chun críocha margaíochta amháin. 

 

Iarraidh go gcuirfí srian ar phróiseáil do chuid sonraí pearsanta. Is féidir leat iarraidh orainn stop a chur le próiseáil ar shonraí pearsanta fútsa, i gcásanna ar leith. 

 

Más rud é go bhfuil muid ag próiseáil do chuid sonraí bunaithe ar do chead amháin tá sé de cheart agat an cead sin a tharraingt siar ag am ar bith agus saor in aisce.  

 

Iarraidh a) go dtabharfaidh muid cóip d’aon sonraí pearsanta ábhartha duit i bhformáid in-athúsáidte; nó b) iarraidh go n-aistreoidh muid do shonraí pearsanta ábhartha chuig rialtóir eile más féidir é sin a dhéanamh go teicniúil. ‘Is éard is sonraí pearsanta ábhartha ann: sonraí pearsanta a thug tú dúinn nó a chruthaítear mar go n-úsáideann tú ár seirbhís. Sonraí pearsanta a  phróiseáiltear go huathoibríoch agus go bhfuil muid á bpróiseáil ar bhunús do cheada nó ar bhunús conartha a rinne tú linne. 

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an Choimisinéir Cosanta Sonraí (CCC/DPC) maidir le haon phróiseáil ar do chuid sonraí ag 

 

Guthán +353 57 8684800 +353 (0)761 104 800  

Glao Áitiúil1890 252 231 

Ríomhphostinfo@dataprotection.ie 

Seoladh Poist: Coimisinéir Cosanta Sonraí  

Teach na Canálach, Bóthar an Staisiúin, 

Cúil an tSúdaire, R32 AP23, Co. Laoise. 

Tabhair do d’aire nach mbíonn na cearta thuasluaite i gcónaí iomlán agus d’fhéadfadh roinnt teorainneacha a bheith ann. 

Más mian leat rochtain a fháil ar do chuid sonraí pearsanta agus/nó cóipeanna de do chuid sonraí pearsanta nó más mian leat athbhreithniú a dhéanamh orthu, iad a fhíorú, iad a cheartú nó iarraidh go scriosfaí do chuid sonraí pearsanta, cur in éadan phróiseáil do chuid sonraí pearsanta, nó iarraidh go seolfadh muid cóip de do chuid sonraí pearsanta ábhartha chugat nó chuig tríú páirtí i bhformáid in-athúsáide, le do thoil, déan teagmháil leis an Ionadaí Cosanta Sonraí, Dara Uí Dhuibhir, i scríbhinn ag úsáid na sonraí teagmhála thuas. 

Níl aon táille i gceist maidir le leas a bhaint as aon cheann de na cearta thuas, ach amháin mura bhfuil bunús le d’iarratas ar rochtain nó má tá d’iarratas iomarcach. Coimeádann muid an ceart againn féin diúltú cloí leis an iarratas i gcás mar sin. 

B’fhéidir go mbeadh orainn a dheimhniú cé thú féin má tá muid in amhras faoi sin. Is beart slándála ábhartha eile é sin lena chinntiú nach nochtar sonraí pearsanta do dhuine ar bith nach bhfuil sé de cheart aige iad a fháil.   

A chinntiú go bhfuil ár gcuid eolais cothrom le dáta agus beacht                                                                                                                                                                                            Tá muid ag iarraidh a chinntiú go mbeidh an tseirbhís a chuireann muid ar fáil ag teacht leis na caighdeáin a bhfuil tú ag súil leo i gcónaí. Cuidigh linn, le do thoil, trí muid a chur ar an eolas láithreach bonn má tá aon athrú ar do shonraí pearsanta. Más mian leat leas a bhaint as aon cheann de na cearta sin, le do thoil, déan teagmháil linn ag ccgd@eircom.net  074 95 31279.