Airgead i dTaisce

/Airgead i dTaisce
Airgead i dTaisce 2018-02-14T10:49:00+00:00

Tá a fhios againn uilig na buntáistí a bhaineann le hairgead a shábháil, bíodh sé le haghaidh rud éigin ar leith nó do “lá na coise tinne”. Má shábhálann tú airgead le Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair, áfach, beidh tú i do bhall de chomharchumann an-rathúil. Ní custaiméir amháin eile atá ionat go díreach – is ball thú. Tá gach uile €1 a shábhálann tú cothrom le 1 scair sa chomhar creidmheasa. Má thosaíonn tú a shábháil go rialta ní bheidh sé i bhfad go dtí go mbeidh suim bhreá carntha agat.

Tá Roinnt Bealaí Againn A Ligeann Duit Airgead Taisce A Chur Isteach I Do Chuntas:

 • É a thabhairt go díreach do bhall foirne ag an chuntar le cur isteach i do chuntas;

 • Dochar Díreach nó Buanordú ó do chuntas bainc a chur ar bun;
 • Socrú a dhéanamh le go rachaidh cuid de do thurastal díreach isteach i do chuntas; is iomaí fostóir a chuireann an tseirbhís sin ar fáil;
 • Do Chárta Dochair Visa a úsáid;
 • Ár n-aip le haghaidh baincéireachta ar líne.

Is iomaí buntáiste a bhaineann le hairgead a chur i dtaisce le Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair. Ina measc tá:

 • Níl aon chostais fholaithe ná costais bhreise i gceist;
 • Saor ó tháillí idirbheartaíochta;
 • Ábalta an t-airgead atá curtha i dtaisce agat a fháil ach é a iarraidh;
 • Árachas Coigiltis Saoil – faoi réir roinnt teorainneacha agus coinníollacha;
 • Rochtain ar líne ar do chuntas.
 • Tabhair do d’aire le do thoil go mb’fhéidir go mbeadh teorainneacha i gceist maidir leis an airgead tirim atá ar fáil ag an chuntar. Beidh muid breá sásta airgead a aistriú go díreach isteach i do chuntas bainc duit. De ghnáth, má aistrítear aon airgead roimh 11.00r.n. beidh sé i do chuntas nó i gcibé cuntas eile atá roghnaithe agat ar an lá céanna faoi am scoir gnó. Seans nach mbeadh an socrú sin i gcónaí amhlaidh i gcás laetha saoire bainc.

Tá muid sásta seiceanna a dhéanamh iníoctha do do chreidiúnaithe duit saor ó aon chostas breise.

Nuair a shábhálann tú linn tá tú ag cur taifead le chéile fosta, taifead a chuirfear san áireamh amach anseo i gcás gur mhaith leat iarratas a chur isteach ar iasacht.

Úsáideann an comhar creidmheasa an t-airgead a chuireann tú i dtaisce linn lena chuid hiasachtaí a mhaoiniú, iasachtaí a thugann sé do bhaill. Trí airgead a chur i dtaisce linn tá tú ag cuidiú go hindíreach le do chomharsana agus leis an phobal forbairt a dhéanamh.

Tá cearta cothroma ag baill maidir le vóta a chaitheamh (ball amháin, vóta amháin) agus glacann siad páirt i gcinntí a mbíonn tionchar acu ar an chomhar creidmheasa.

Tá scair agat in úinéireacht an Chomhair Creidmheasa. Mar aon le tionchar a bheith agat i bhfeidhmiú an Chomhair Creidmheasa tig leat díbhinní a thuilleamh fosta.

DÍBHINN BHLIANTÚIL

Íoctar díbhinn gach bliain de ghnáth ar do chuid scaireanna. Vótálann na baill ag an chruinniú cinn bhliana ar an díbhinn atá molta don bhliain.

Ná lig do do chuntas éirí díomhaoin

 • Faoi Riail 22 an Chomhair Creidmheasa (Riail 19 anois i ndiaidh di a bheith leasaithe) má tá do chuntas neamhghníomhach ar feadh 3 bliana agus níl muid ábalta teagmháil a dhéanamh leat taobh istigh den tréimhse sin d’fhéadfadh sé tarlú gur cuntas díomhaoin a bheas ann. Ar mhaithe le do leas féin atá sé é a choinneáil gníomhach trí idirbhearta a dhéanamh go rialta.
 • D’fhéadfaí an cuntas a chur sa tsúil arís trí idirbhearta a dhéanamh agus trí dhoiciméid chuí a chur ar fáil .i. aitheantas fótagrafach m.sh. pas/ceadúnas tiomána/teasta breithe do pháistí agus deimhniú ar sheoladh (nach sine ná 3 mhí) m.sh. bille fóntais/doiciméadú ó na Coimisinéirí Ioncaim agus deimhniú ar uimhir PSP.

Árachas Coigiltis Saoil

Is éard is Árachas Coigiltis Saoil ann ná cumhdach árachais saoil a ghlacann do chomhar creidmheasa amach do gach ball incháilithe mar dhreasacht bhreise le hairgead a chur i dtaisce go rialta agus le hairgead atá curtha i dtaisce a choinneáil leis an chomhar creidmheasa.
Tá sé iníoctha leis an ainmní má fhaigheann ball bás agus tá sé iníoctha sa bhreis ar an mhéid atá curtha i dtaisce. Beidh an méid a íocfar amach má fhaigheann ball bás ag brath ar d’aois agus ar an mhéid atá curtha i dtaisce agat le do chomhar creidmheasa thar na blianta.
Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair a íocann Árachas Coigiltis Saoil. Níl aon chostas breise díreach ortsa, an ball. Is é an comhlacht árachais ECCU Assurance DAC atá ag na comhair chreidmheasa iad féin a sheasann costas an árachais agus díolann na comhair chreidmheasa as.

 • Beidh an sochar árachais a bheidh iníoctha i gcomhréir leis an mhéid airigid atá curtha i dtaisce ag ball le linn théarma na ballraíochta.
 • Tá an sochar ar brath fosta ar aois an bhaill ar an dáta a ndéantar íocaíochtaí .i. an dáta a gcuirtear airgead isteach sa chuntas.
 • Níl méideanna a chuirtear i dtaisce i ndiaidh an 70ú breithlá faoi árachas. Mar sin féin, fanann cumhdach a charntar roimh an 70ú breithlá i bhfeidhm i ndiaidh an 70ú breithlá.
 • Tig le haistarraingtí airgid tionchar a imirt ar chumhdach Coigiltis Saoil agus meastar aistarraingtí ó na taiscí is déanaí a cuireadh isteach

Cad iad na sochair?

Faoi réir uasmhéid sochair de €20,000, gach €1 a chuireann tú i dtaisce roimh 55 bliain d’aois, cuireann sé €1 d’árachas ar fáil. Mar sin, má tá tú 54 bliain d’aois agus tá €2,000 curtha i dtaisce agat i do chomhar creidmheasa, íocfar sochar árachais de €2,000 amach nuair a gheobhaidh tú bás, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha cáilitheachta.
A luaithe agus atá tú thar 55 bliain d’aois, cuirfidh gach €1 a chuireann tú i dtaisce le do chomhar creidmheasa an sochar árachais seo a leanas ar fáil:

 • €1 curtha i dtaisce idir 55 – 59 bliain d’aois; cuirfidh sé sochar árachais de 75c ar fáil.
 • €1 curtha i dtaisce idir 60 – 64 bliain d’aois; cuirfidh sé sochar árachais de 50c ar fáil.
 • €1 curtha i dtaisce idir 65 – 69 bliain d’aois; cuirfidh sé sochar árachais de 25c ar fáil.

<strongCén Airgead i dTaisce atá Incháilithe?

Tá an t-airgead atá curtha i dtaisce agat incháilithe le haghaidh cumhdach árachais más rud é gur cuireadh isteach é:

 • Roimh do 70ú breithlá;

 • Nuair a bhí tú ag obair agus ag déanamh na ngnáthdhualgas uilig a bhaineann le do phost nó nuair a bhí tú i mbarr do shláinte, agus
 • D’fhéadfadh téarmaí agus coinníollacha breise a bheith i bhfeidhm.